สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านพะเนา สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 84 ทอง 9 1. เด็กหญิงกมลชนก  สุภิษะ
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สุขวิทย์
3. เด็กชายไชยวุฒิ  พลตื้อ
 
1. นายอิสรา  โสแก้ว
2. นางสาวอังศุมาลิน  มูลพานิชย์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธิดาภรณ์  แสนมี
 
1. นางเพ็ญจันทร์  พิมพ์จันทร์
 
3 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงจารุวรรณ   พันธ์ศรี
2. เด็กหญิงจิดาภา  กกรัมย์
3. เด็กชายอดิเทพ  พ่อค้า
 
1. นายอิสรา   โสแก้ว
2. นางเพ็ญจันทร์   พิมพ์จันทร์