สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกะทม(คุณรสนิมิต) สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 71 เงิน 7 1. เด็กหญิงกมลชนก  สมานผิว
2. เด็กหญิงกัญญาพร  หมั่นตลุง
3. เด็กหญิงวรรณิสา  บุญทวี
4. เด็กหญิงสัสวัสดิ์  ปักเขตานัง
5. เด็กหญิงสุนิษา  กิ่งแก้ว
6. เด็กหญิงอภิชญา  ชัยอินทร์
 
1. นางการณิก  วรรณุปถัมภ์
2. นางเพ็ญประภา  ทองบ่อ
3. นางสาวปัฐมาวดี  บุญทวี
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงดารารินทร์  ศรีอาษา
2. เด็กชายยุทธนา  พึ่งตน
3. เด็กหญิงอรกช  เสียงวังเวง
 
1. นางเพ็ญประภา  ทองบ่อ
2. นางการณิก  วรรณุปถัมภ์
 
3 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 73.75 เงิน 12 1. เด็กหญิงศศิธร  สองพิมพ์
 
1. นางสาวปัฐมาวดี  บุญทวี
 
4 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภาณุพงศ์  กาญจนรัตนา
2. เด็กชายศุภกร  งามประจบ
3. เด็กชายโกสินทร์  ทรงงาม
 
1. นางเพ็ญประภา  ทองบ่อ
2. นางการณิก  วรรณุปถัมภ์
 
5 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 7 1. เด็กชายธนวัฒน์  ถิ่นกล้า
2. เด็กชายยุทธนา  ใจกล้า
3. เด็กชายสนธิ  ปิติ
 
1. นางเพ็ญประภา  ทองบ่อ
2. นางการณิก  วรรณุปถัมภ์