สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกะทม(คุณรสนิมิต) สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 71 เงิน 7 1. เด็กหญิงกมลชนก  สมานผิว
2. เด็กหญิงกัญญาพร  หมั่นตลุง
3. เด็กหญิงวรรณิสา  บุญทวี
4. เด็กหญิงสัสวัสดิ์  ปักเขตานัง
5. เด็กหญิงสุนิษา  กิ่งแก้ว
6. เด็กหญิงอภิชญา  ชัยอินทร์
 
1. นางการณิก  วรรณุปถัมภ์
2. นางเพ็ญประภา  ทองบ่อ
3. นางสาวปัฐมาวดี  บุญทวี
 
2 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 73.75 เงิน 12 1. เด็กหญิงศศิธร  สองพิมพ์
 
1. นางสาวปัฐมาวดี  บุญทวี