สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านผือ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 1. เด็กชายกรชวัล  โคตวัตร
2. เด็กหญิงนิศาชล  เที่ยงธรรม
 
1. นางนิภารา  สมานมิตร
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงจุฑามณี   เทพอาจ
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  มีทรัพย์
3. เด็กหญิงวรดา  พระไวย์
4. เด็กชายสงกรานต์  เนียมหอม
5. เด็กหญิงอรพินท์  สืบเพ็ง
 
1. นางสาวพิกุลแก้ว  แสวงสุข
2. นายอนุวัฒน์  อุทธาธรณ์
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมณฑิรา  แปลงทัพ
2. เด็กหญิงรวิวรรณ  ตามสันเทียะ
3. เด็กชายสุรศักดิ์  นพพิบูลย์
 
1. นางสาวเอื้ออารีย์  บุญล้อม
2. นางเยาวลักษณ์  ชดกลาง
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอัจฉรา  หาราษี
2. เด็กชายเพชรธนา  สืบเพ็ง
 
1. นายสุทัศน์  ขุมทอง
2. นางสาวนันทา  พิมพ์ปราบ
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กชายธิติสร  สุขประเสริฐ
2. เด็กชายนิติพล  แหวนแก้ว
 
1. นายสุทัศน์  ขุมทอง
2. นางสาวนันทา  พิมพ์ปราบ