สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านผักไหม สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 82 ทอง 10 1. เด็กหญิงกิตติมา  ศรีลาสา
2. เด็กหญิงลลิดา  เจริญธนาวัน
 
1. นายสงัด  แผ่นทอง
2. นางสุริยาพร  ถวิลหวญ
 
2 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงคฑามาศ  ศรีหาภาค
2. เด็กชายพิธิวัฒน์  วิยาสิงห์
3. เด็กชายสิรวิชญ์  สิมมะลี
4. เด็กหญิงสุวนันท์  กิ่งวิชิต
5. เด็กชายอนุพล  โกศล
6. เด็กหญิงอลิสา  สิงห์คก
7. เด็กหญิงอารียา  สิงห์คก
 
1. นางสาวปุญจมาพร  จุฬารี
2. นางสาววนิดา  หอมสินธ์
3. นางมณฑิรา  หลักคำ