สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเปรียง สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 57.7 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายธนภัทร  สาลีผล
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  พะนิจรัมย์
3. เด็กหญิงศศิชา  รอบรู้เจน
 
1. นางสุภาพร  ดีประดวง
2. นางวาสนา  ไหมทอง
 
2 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพิชญุตม์  ชำนาญสิงห์
2. เด็กชายภีมเดช  บุญเลิศ
 
1. นายกมล  จันทร์สว่าง
2. นางสาวสมศรี  พวกพูนดี