สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปะนอยไถง สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงจิดาชนา  พันธะมา
2. เด็กหญิงสุมณฑา  ดีอยู่
3. เด็กหญิงสุวรรณี  พลสีลา
4. เด็กหญิงอรัญญา  สำนักนิตย์
5. เด็กหญิงโสภิตา  ประดุจชนม์
 
1. นายบุญถิน  เหลาคำ
2. นางสาวจรียา  มณฑิราช
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายรุ่งโรจน์  ค่ำจุน
2. เด็กชายศักดา  หม้อทอง
3. เด็กชายอธิเทพ  ขอรสกลาง
 
1. นายสมภพ  บุญชอบ
2. นายสุรศักดิ์  นนทสา
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 81.25 ทอง 5 1. เด็กชายธนาวัฒน์  อัลมาด
2. เด็กชายยุทธศักดิ์   เชิดนาม
3. เด็กหญิงเบญจพร  กันหาโยธิน
 
1. นางอำภา  หม้อทอง
2. นางวันเพ็ญ  นพพิบูลย์
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 80 ทอง 9 1. เด็กชายชาญชัย  แก้วมี
2. เด็กชายณัฐภูมิ  จันทร์กล้า
3. เด็กหญิงฝน  ยอดเสาร์
 
1. นางอำภา  หม้อทอง
2. นางสาวอำภา  รอบรู้เจน