สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 71 เงิน 12 1. เด็กหญิงชไมพร  พันธ์ุศิริ
 
1. นางวิไล  โพธิสาร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 88 ทอง 9 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ดวงสวัสดิ์
 
1. นางวิไล  โพธิสาร
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  แก้รัมย์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  จันทโสภา
3. เด็กหญิงแสงรวี  เนตรวงศ์
 
1. นายสมคิด  โคยะทา
2. นายกิตติศักดิ์  แสนกล้า
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 81.4 ทอง 9 1. เด็กหญิงกัลยากร  เกิมรัมย์
2. เด็กหญิงธัญชนก  เสาเกลียว
3. เด็กหญิงนฤมล  จันทขัมมา
4. เด็กหญิงปรียาภัทร  สายทอง
5. เด็กหญิงสุจนันท์   จันทร์ศรี
 
1. นางมนทิรา  ประทีป ณ ถลาง
2. นายวิไล  โพธิสาร
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงพิมลพรรณ  หนึ่งใจ
 
1. นางสุมาลี  เทศแก้ว
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุวรรณี  เจาะเมาะ
 
1. นายเกษมศักดิ์  เทศแก้ว
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ผดาเวช
 
1. นางสุมาลี  เทศแก้ว
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวราภรณ์  นะราชรัมย์
 
1. นายเกษมศักดิ์  เทศแก้ว
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ชาญรอบ
 
1. นางมนทิรา  ประทีป ณ ถลาง
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 81 ทอง 12 1. เด็กหญิงวิรดา  เชื่อมาก
2. เด็กหญิงสุนิษา  พรรณสน
 
1. นางสาวณัฐฐาพร  อุทัยรัมย์
2. นางสุมาลี  เทศแก้ว
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงจิดาภา   บุญสิงห์
2. เด็กชายวันนะ   วาพัดไทย
3. เด็กหญิงเสาวรส  ชื่นใจ
 
1. นางอำนวย   นามมุงคุณ
2. นางศิริพร   ยางสามัญ
 
12 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนกร  บุญมานนท์
 
1. นางอำนวย  นามมุงคุณ
 
13 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แก้รัมย์
 
1. นายเกษมศักดิ์  เทศแก้ว