สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกรูดหนองซำ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงอรปรียา  ยาวรัมย์
 
1. นายทวีศักดิ์  มะลิซ้อน
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ประจวบสุข
2. เด็กหญิงอทิตยา  ก้านอินทร์
 
1. นางวิภารัตน์  สุจินพรัหม
2. นายทวีศักดิ์  มะลิซ้อน
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 69.5 ทองแดง 13 1. เด็กชายจีรภัทร  ประจวบสุข
2. เด็กชายปาริชาติ  ธรรมศรี
3. เด็กชายสุพัตรา  โพธิ์ศรี
 
1. นายทวีศักดิ์  มะลิซ้อน
2. นางวิภารัตน์  สุจินพรัหม
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 82 ทอง 11 1. เด็กหญิงกรกมล  เจริญรัมย์
2. เด็กชายทักษิณ  ประจวบสุข
3. เด็กชายปราโมทย์  ทาทองสี
 
1. นายอนันตพงษ์  คำแหง
2. นางวันทนา  มะลิซ้อน
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 76 เงิน 7 1. เด็กชายชัชฎาภรณ์  โพธิ์ศรี
2. เด็กชายสุชาดา  ศรีผุย
3. เด็กหญิงสุธารัตน์  อรเพชร
 
1. นายอนันตพงษ์  คำแหง
2. นางวันทนา  มะลิซ้อน
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 85 ทอง 8 1. เด็กหญิงบุญญารัตน์  แน่ประโคน
2. เด็กหญิงปิ่นไพร  ประจวบสุข
3. เด็กหญิงอารยา  มะลาไลย์
 
1. นางวิภารัตน์  สุจินพรัหม
2. นางสาวสุกัญญา  คงบุญ