สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกรูดหนองซำ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 82 ทอง 11 1. เด็กหญิงกรกมล  เจริญรัมย์
2. เด็กชายทักษิณ  ประจวบสุข
3. เด็กชายปราโมทย์  ทาทองสี
 
1. นายอนันตพงษ์  คำแหง
2. นางวันทนา  มะลิซ้อน
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 85 ทอง 8 1. เด็กหญิงบุญญารัตน์  แน่ประโคน
2. เด็กหญิงปิ่นไพร  ประจวบสุข
3. เด็กหญิงอารยา  มะลาไลย์
 
1. นางวิภารัตน์  สุจินพรัหม
2. นางสาวสุกัญญา  คงบุญ