สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านประทุนอายอง สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวแพรวพรรณ  วงศ์พิพันธ์
 
1. นางบุปผา  แก้วใส
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 1. นางสาวณัฐริกา  เครือวัลย์
 
1. นางบุปผา  แก้วใส
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญาณัฐ  มั่นยืน
 
1. นางบุปผา  แก้วใส
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 88 ทอง 9 1. เด็กหญิงสายสวรรค์  อุส่าห์ดี
 
1. นางสาวนิตยา  ตั้งจึงเจริญ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิราภา  อุส่าห์ดี
 
1. นางบุปผา  แก้วใส
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 66.8 ทองแดง 8 1. นางสาวลลิตา  อุส่าห์ดี
2. เด็กหญิงสนธยา  เครือวัลย์
3. เด็กหญิงอรสินี  อุส่าห์ดี
 
1. นางบุปผา  แก้วใส
2. นางอมรรัตน์  กรวยทอง
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 5 1. นายภานุพงษ์  อุส่าห์ดี
 
1. นางสาวสว่าง  เจือจันทร์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงนริศรา  เครือวัลย์
2. นางสาวสุจิรา  อุส่าห์ดี
 
1. นางสาวสว่าง  เจือจันทร์
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิตรา  เครือวัลย์
2. เด็กหญิงสุพัตรา  เครือวัลย์
3. นางสาวอวัสดา  ดาศรี
 
1. นางสังวาลย์  หาสุข
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  เจริญยิ่ง
2. เด็กหญิงจินตหรา  เดชคุ้มญาติ
3. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ฐานโอภาส
 
1. นางสำเนา   เจือจันทร์
2. นางสาวปิยาภรณ์  บุญยง
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 8 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  สมจิตร
 
1. นางอมรรัตน์  กรวยทอง
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 79 เงิน 12 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  โพธิ์แก้ว
2. เด็กหญิงอรรัมภา  ดวงเกตุ
 
1. นางลักขณา  หนักไหล่
2. นางสาวพัสตราภรณ์  แหวนเพ็ชร
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87 ทอง 7 1. เด็กชายสุพจน์  เครือวัลย์
2. เด็กหญิงอมรพรรณ  บุญยง
 
1. นางลักขณา  หนักไหล่
2. นางอุสาห์  ศรีพรหม
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงนิสา  อุส่าห์ดี
2. เด็กชายวรพล  บุญยง
 
1. นางลักขณา  หนักไหล่
2. นายพงศกร  เครือวัลย์
 
15 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 71 เงิน 5 1. นายปริญญา  อุส่าห์ดี
2. นางสาวพิยดา  เครือวัลย์
 
1. นางสังวาลย์  หาสุข
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 75 เงิน 11 1. เด็กหญิงสุชาดา  สุขแสวง
 
1. นางสาวโสภาวรรณ  มั่นยืน
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 68 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงมณฑิรา  ดาศรี
2. เด็กหญิงสุชานาฎ  มั่นยืน
 
1. นางสำเนา  เจือจันทร์
2. นางอุสาห์  ศรีพรหม
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. นายจักรพงศ์  เครือวัลย์
 
1. นายพงศกร  เครือวัลย์
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายเกื้อกูล  อุส่าห์ดี
 
1. นายพงศกร  เครือวัลย์
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวกัญญาณัฐ  มั่นยืน
 
1. นายพงศกร  เครือวัลย์
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 7 1. เด็กหญิงกุสุมา  เครือวัลย์
 
1. นายพงศกร  เครือวัลย์
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 77 เงิน 10 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  มั่นยืน
2. เด็กหญิงวันรยา  เครือวัลย์
3. เด็กหญิงสิริรัตน์  สายกระสุน
 
1. นางสาวนิตยา  ตั้งจึงเจริญ
2. นางอุสาห์  ศรีพรหม
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. นายกฤษณาณัฐ  แสวงดี
2. นางสาวพัชราภรณ์  มั่นยืน
3. นางสาวศิโรรัตน์  จะแรมรัมย์
 
1. นางบุปผา  แก้วใส
2. นางสาวพัสตราภรณ์  แหวนเพ็ชร
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77 เงิน 8 1. เด็กชายภาราดร  เครือวัลย์
2. เด็กหญิงวณารัตน์  เกียรติแก้วอุดม
 
1. นางสาวเพ็ญฉวี  พงศ์พิพัฒน์
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 83 ทอง 12 1. เด็กหญิงปาริชาติ  เครือวัลย์
2. เด็กหญิงปิยพร  อุส่าห์ดี
 
1. นางสาวเพ็ญฉวี  พงศ์พิพัฒน์
2. นายมงคล  ขาวงาม
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 79 เงิน 12 1. นายจักรพงศ์  เครือวัลย์
2. นายมงคล  ชารัมย์
3. เด็กหญิงมัณฑนา  อุส่าห์ดี
 
1. นางบุปผา  แก้วใส
2. นางพวง  ทองนำ
 
27 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 66.6 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  อุส่าห์ดี
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  อุส่าห์ดี
3. เด็กหญิงพรทิพย์  คงนาค
 
1. นางสาวขวัญธิดา  ชาวนา
2. นางสาวรัตนาพร  ศรีวิเศษ
 
28 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78.33 เงิน 14 1. เด็กหญิงกานดา  สุวันลา
2. เด็กชายภูมิพัฒน์  มั่นยืน
 
1. นางสาวโสภาวรรณ  มั่นยืน
2. นายมงคล  ขาวงาม
 
29 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70.4 เงิน 13 1. เด็กชายกรวิชญ์  ทำนานอก
2. เด็กชายธนโชติ  ศรีแก้ว
 
1. นางสาวโสภาวรรณ  มั่นยืน
2. นางอมรรัตน์  กรวยทอง