สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านประทุนอายอง สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 79 เงิน 12 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  โพธิ์แก้ว
2. เด็กหญิงอรรัมภา  ดวงเกตุ
 
1. นางลักขณา  หนักไหล่
2. นางสาวพัสตราภรณ์  แหวนเพ็ชร
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 71 เงิน 5 1. นายปริญญา  อุส่าห์ดี
2. นางสาวพิยดา  เครือวัลย์
 
1. นางสังวาลย์  หาสุข
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 75 เงิน 11 1. เด็กหญิงสุชาดา  สุขแสวง
 
1. นางสาวโสภาวรรณ  มั่นยืน
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. นายจักรพงศ์  เครือวัลย์
 
1. นายพงศกร  เครือวัลย์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 7 1. เด็กหญิงกุสุมา  เครือวัลย์
 
1. นายพงศกร  เครือวัลย์
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 77 เงิน 10 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  มั่นยืน
2. เด็กหญิงวันรยา  เครือวัลย์
3. เด็กหญิงสิริรัตน์  สายกระสุน
 
1. นางสาวนิตยา  ตั้งจึงเจริญ
2. นางอุสาห์  ศรีพรหม
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77 เงิน 8 1. เด็กชายภาราดร  เครือวัลย์
2. เด็กหญิงวณารัตน์  เกียรติแก้วอุดม
 
1. นางสาวเพ็ญฉวี  พงศ์พิพัฒน์
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 79 เงิน 12 1. นายจักรพงศ์  เครือวัลย์
2. นายมงคล  ชารัมย์
3. เด็กหญิงมัณฑนา  อุส่าห์ดี
 
1. นางบุปผา  แก้วใส
2. นางพวง  ทองนำ
 
9 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78.33 เงิน 14 1. เด็กหญิงกานดา  สุวันลา
2. เด็กชายภูมิพัฒน์  มั่นยืน
 
1. นางสาวโสภาวรรณ  มั่นยืน
2. นายมงคล  ขาวงาม
 
10 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70.4 เงิน 13 1. เด็กชายกรวิชญ์  ทำนานอก
2. เด็กชายธนโชติ  ศรีแก้ว
 
1. นางสาวโสภาวรรณ  มั่นยืน
2. นางอมรรัตน์  กรวยทอง