สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านประทุนอายอง สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวแพรวพรรณ  วงศ์พิพันธ์
 
1. นางบุปผา  แก้วใส
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญาณัฐ  มั่นยืน
 
1. นางบุปผา  แก้วใส
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 88 ทอง 9 1. เด็กหญิงสายสวรรค์  อุส่าห์ดี
 
1. นางสาวนิตยา  ตั้งจึงเจริญ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิราภา  อุส่าห์ดี
 
1. นางบุปผา  แก้วใส
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิตรา  เครือวัลย์
2. เด็กหญิงสุพัตรา  เครือวัลย์
3. นางสาวอวัสดา  ดาศรี
 
1. นางสังวาลย์  หาสุข
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  เจริญยิ่ง
2. เด็กหญิงจินตหรา  เดชคุ้มญาติ
3. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ฐานโอภาส
 
1. นางสำเนา   เจือจันทร์
2. นางสาวปิยาภรณ์  บุญยง
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 8 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  สมจิตร
 
1. นางอมรรัตน์  กรวยทอง
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87 ทอง 7 1. เด็กชายสุพจน์  เครือวัลย์
2. เด็กหญิงอมรพรรณ  บุญยง
 
1. นางลักขณา  หนักไหล่
2. นางอุสาห์  ศรีพรหม
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงนิสา  อุส่าห์ดี
2. เด็กชายวรพล  บุญยง
 
1. นางลักขณา  หนักไหล่
2. นายพงศกร  เครือวัลย์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายเกื้อกูล  อุส่าห์ดี
 
1. นายพงศกร  เครือวัลย์
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 83 ทอง 12 1. เด็กหญิงปาริชาติ  เครือวัลย์
2. เด็กหญิงปิยพร  อุส่าห์ดี
 
1. นางสาวเพ็ญฉวี  พงศ์พิพัฒน์
2. นายมงคล  ขาวงาม