สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านประทัดบุอาลอ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงขวัญแก้ว  นุนารัมย์
2. เด็กหญิงจิรภัทร  เกษรบัว
3. เด็กหญิงพิมพิชชา  สุตะโท
4. เด็กหญิงอังคณา  สุรินทร์งาม
5. เด็กหญิงเพ็ญนภา  แก้วกรอง
 
1. นางมุกศรี  วรพุฒิพงษ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 79 เงิน 11 1. เด็กหญิงบุษกร  เกษรบัว
2. เด็กหญิงผริตา  สังเกตกิจ
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ศรีสุข
4. เด็กหญิงรุจิกร  คิดโสดา
5. เด็กหญิงวศินี  มีแก้ว
 
1. นางมุกศรี  วรพุฒิพงษ์