สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบึงขวาง สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 77 เงิน 10 1. เด็กหญิงพรนภา  เพ็งพินิจ
 
1. นางสาวคัทลิยา  มณีโรจน์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 14 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายกรณิศ  บุญสุข
 
1. นางจินตนา  แม่นงาม
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 71 เงิน 5 1. นางสาวกัญญารัตน์   สายไทย
2. นายชินวัตร   ไชยพา
3. นายธนา   แสงอุ่น
4. นางสาวสไบแพร  ธรรมอินทร์
5. นางสาวโสมโสภา   สหุนันต์
 
1. นางจีรนันท์  พิลาศรี
2. นางสาวประไพพักตร์  คำมาก
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 8 1. เด็กหญิงอาทิตยา  กันนุฬา
 
1. นางเจียมรีตน์  เจริญชัย
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 7 1. เด็กชายธวัชชัย   ไชยพา
 
1. นางสาวสายชล  หมายดี
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กชายชยานันท์  จำปาโอ้ก
2. นายสมพงษ์  ชูชาติ
3. นายโกศัลย์   จินดาศรี
 
1. นางสาวประไพพักตร์  คำมาก
2. นางจีรนันท์  พิลาศรี
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 79.5 เงิน 11 1. เด็กชายธันยธรณ์  แสนบุญ
 
1. นางเจียมรัตน์  เจริญชัย
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80 ทอง 10 1. นายทินกร  รจนาสม
2. นางสาวพิจิตรา  วงศ์มูล
3. เด็กชายโพธิ  เชื้อนาข่า
 
1. นางจีรนันท์  พิลาศรี
2. นางสาวสายชล  หมายดี
 
9 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายขวัญชัย   บุญสุข
2. เด็กชายภาณุ   หลำผึ้ง
3. เด็กชายสุรชัย   บุญสุข
 
1. นางจีรนันท์  พิลาศรี
2. นางสาวประไพพักตร์  คำมาก
 
10 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธีระชัย   สีสร้อย
 
1. นางจีรนันท์  พิลาศรี