สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบึงขวาง สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 77 เงิน 10 1. เด็กหญิงพรนภา  เพ็งพินิจ
 
1. นางสาวคัทลิยา  มณีโรจน์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 71 เงิน 5 1. นางสาวกัญญารัตน์   สายไทย
2. นายชินวัตร   ไชยพา
3. นายธนา   แสงอุ่น
4. นางสาวสไบแพร  ธรรมอินทร์
5. นางสาวโสมโสภา   สหุนันต์
 
1. นางจีรนันท์  พิลาศรี
2. นางสาวประไพพักตร์  คำมาก
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 7 1. เด็กชายธวัชชัย   ไชยพา
 
1. นางสาวสายชล  หมายดี
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กชายชยานันท์  จำปาโอ้ก
2. นายสมพงษ์  ชูชาติ
3. นายโกศัลย์   จินดาศรี
 
1. นางสาวประไพพักตร์  คำมาก
2. นางจีรนันท์  พิลาศรี
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 79.5 เงิน 11 1. เด็กชายธันยธรณ์  แสนบุญ
 
1. นางเจียมรัตน์  เจริญชัย