สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบึงขวาง สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 8 1. เด็กหญิงอาทิตยา  กันนุฬา
 
1. นางเจียมรีตน์  เจริญชัย
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80 ทอง 10 1. นายทินกร  รจนาสม
2. นางสาวพิจิตรา  วงศ์มูล
3. เด็กชายโพธิ  เชื้อนาข่า
 
1. นางจีรนันท์  พิลาศรี
2. นางสาวสายชล  หมายดี
 
3 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายขวัญชัย   บุญสุข
2. เด็กชายภาณุ   หลำผึ้ง
3. เด็กชายสุรชัย   บุญสุข
 
1. นางจีรนันท์  พิลาศรี
2. นางสาวประไพพักตร์  คำมาก
 
4 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธีระชัย   สีสร้อย
 
1. นางจีรนันท์  พิลาศรี