สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกระออม สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 92 ทอง 6 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  อัมวรรณ์
 
1. นางบุญเลี้ยง  ภายโต
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 11 1. เด็กหญิงยอดขวัญ  การะเกษ
2. เด็กชายสหรัฐ  ผิวแดง
 
1. นางบุญเลี้ยง  ภายโต
2. นายแสวง  พิมพ์ปรุ
 
3 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  คำล้าน
2. เด็กชายธนาพร  บุญเต็ม
 
1. นางบุญเลี้ยง  ภายโต