สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบ่อน้ำใส สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 64 ทองแดง 16 1. เด็กชายรัฐภูมิ  มีเจริญ
2. เด็กหญิงอาทิตยา  วังสันต์
 
1. นายพีรวิชญ์  วังนุราช
2. นางสาวกชพร  เจือจันทร์
 
2 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธิดาวัลย์   แสงอุ่น
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์  บุญเติม
3. เด็กหญิงอลิษา  วังนุราช
 
1. นางสาวนิภาพร  สระศรี
2. นายบุญทัน  ถนอมสัตย์