สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 58.6 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงขนิษฐา  วิถุนัด
2. เด็กหญิงภัทธิดา  บุญภา
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  วรรณบุตร
 
1. นางชมาพร  พรหมจอม
2. นางอัมพร  เจริญสวัสดิ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงศศิธร  ดวงใจ
2. เด็กหญิงเนตรนภา  เนินทอง
 
1. นางชมาพร  พรหมจอม
2. นางอัมพร  เจริญสวัสดิ์