สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทัชพล  จินพละ
 
1. นางชมาพร  พรหมจอม
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษฎา  สายราม
 
1. นางสาวยศณีย์  สุทธิดี
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 6 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ทองมาก
 
1. นางสาวยศณีย์  สุทธิดี
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 80 ทอง 12 1. เด็กชายจิรันทนิน  หินตะ
2. เด็กชายณภัทร  ป้องขัน
 
1. นางสาวสมรัก  บูรณะ
2. นายพีระวัฒน์  โพธารินทร์
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติชัย  สุวรรณรัตน์
2. เด็กหญิงกิตติพร  กุตัน
 
1. นางสาวสมรัก  บูรณะ
2. นายพีระวัฒน์  โพธารินทร์
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 84 ทอง 7 1. เด็กชายธนาศักดิ์  ทองเปลว
2. เด็กชายอภิชาติ  พุฒหอม
 
1. นางสาวสมรัก  บูรณะ
2. นายพีระวัฒน์  โพธารินทร์
 
7 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  สุขบรรณ์
2. เด็กหญิงกานดา  โพธิ์เพชร
3. เด็กหญิงญนันทพร  พุฒหอม
4. เด็กหญิงเกศรินทร์  พันธมาศ
5. เด็กหญิงเกสร  กิ่งนอก
 
1. นางสาวยศณีย์  สุทธิดี
2. นางสาวสุทธิวรรณ  กิ่งแก้ว
3. นางนิรมล  แปลงทับ
 
8 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81.2 ทอง 6 1. เด็กชายภูมินทร์  อรุณโรจน์รุจี
2. เด็กชายอดิศักดิ์  กลำภักดิ์
 
1. นางสาวสมรัก  บูรณะ
2. นางสุวิมล  พุฒซ้อน