สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนถ่อน สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 88 ทอง 5 1. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  พริ้งเพริด
 
1. นางกาญจนา  นพรัตน์
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงญาราภรณ์  เจริญดง
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์  พริ้งเพริด
3. เด็กหญิงมลฤดี  สิมมา
 
1. นางสาวดารารัตน์  สีหะวงษ์
2. นางนภาพร  โพธิ์ผา
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 88 ทอง 7 1. เด็กหญิงธีมาพร  งามแพง
 
1. นางสาววนันท์พร  ทะเกิงลาภ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 75.5 เงิน 14 1. เด็กชายธนชาติ  คะโจปะเค
2. เด็กชายศุภชัย  บุตรดางาม
3. เด็กชายศุภณัฐ  พริ้งเพริด
 
1. นางกาญจนา  นพรัตน์
2. นางสาววนันท์พร  ทะเกิงลาภ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 66.17 ทองแดง 16 1. เด็กชายณัฐวุธ  วิเศษยา
2. เด็กชายวุฒิชัย  ควรสุข
3. เด็กชายศุภกร  บุตรดางาม
 
1. นางสาวดารารัตน์  สีหะวงษ์
2. นางกาญจนา  นพรัตน์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 84 ทอง 6 1. เด็กหญิงวรรณิดา  บุญเยี่ยม
 
1. นางนภาพร  โพธิ์ผา