สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนถ่อน สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงญาราภรณ์  เจริญดง
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์  พริ้งเพริด
3. เด็กหญิงมลฤดี  สิมมา
 
1. นางสาวดารารัตน์  สีหะวงษ์
2. นางนภาพร  โพธิ์ผา
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 66.17 ทองแดง 16 1. เด็กชายณัฐวุธ  วิเศษยา
2. เด็กชายวุฒิชัย  ควรสุข
3. เด็กชายศุภกร  บุตรดางาม
 
1. นางสาวดารารัตน์  สีหะวงษ์
2. นางกาญจนา  นพรัตน์