สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนถ่อน สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 88 ทอง 5 1. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  พริ้งเพริด
 
1. นางกาญจนา  นพรัตน์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 88 ทอง 7 1. เด็กหญิงธีมาพร  งามแพง
 
1. นางสาววนันท์พร  ทะเกิงลาภ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 84 ทอง 6 1. เด็กหญิงวรรณิดา  บุญเยี่ยม
 
1. นางนภาพร  โพธิ์ผา