สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาเสือก สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงศศิวรรณ  ชมถนอม
2. เด็กหญิงสุพัตรา  แนบทางดี
 
1. นางจิรายุส  มะโนชัย
2. นางสาวเกศินี  ดวงแก้ว
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  กล่อมจิตร
2. เด็กหญิงอาภัสรา   หลอดแก้ว
 
1. นางจิรายุส  มะโนชัย
2. นางสาวถนอมพร  แสงทอง
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปรเมฎฐ์  จุฑาจันทร์
2. เด็กหญิงปวริษา  วาลุลัง
3. เด็กชายปิติกร  ดวงดี
 
1. นางสาวจันทิรา  จุกหอม
2. นางจันฒนา  โปรยกลาง
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 84 ทอง 10 1. เด็กชายพิเชษฐ์  ชมถนอม
2. เด็กชายสุรเชษฎ์  ศิริหล้า
3. เด็กชายอิทธิโชติ  นาชพัด
 
1. นายบุญเลิศ  แพงเจริญ
2. นายณัฐธเนศ  ระวังดี