สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนารุ่ง(ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี) สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 63 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  หาญยิ่ง
2. เด็กหญิงนันทิชา  เพียงทอง
3. เด็กหญิงศศิวิมล  ตินทอง
 
1. นางระหันต์  สร้อยนาก
2. นายศุภกร  สร้อยนาก
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 6 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ดอกโศก
2. เด็กหญิงอลิสรา  ฤาวิชา
 
1. นางพัชนี  ผมพันธ์
2. นางบุญลักษณ์  จุฬารี
 
3 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศราวุธ  เพียงทอง
 
1. นางจันที  เบิกบาน
 
4 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายศุภวิชญ์  เสือขำ
 
1. นายศุภกร  สร้อยนาก
 
5 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนันทิชา  เพียงทอง
 
1. นางบุญลักษณ์  จุฬารี
 
6 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศราวุธ  เพียงทอง
 
1. นางสาวมัลลิกา  อินทบิน
 
7 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิรภัทร  ดัชถุยาวัตร
 
1. นางระหันต์  สร้อยนาก
 
8 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ดอกโศก
 
1. นางพัชนี  ผมพันธ์
 
9 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกอร  วิลัยเกษ
2. เด็กหญิงกมลลักษณ์  พิพัฒน์
3. เด็กหญิงกัลยารัตน์  อรรถมนัส
4. เด็กหญิงกัลยารัตน์  กุดเหลา
5. เด็กชายจิรภัทร  ดัชถุยาวัตร
6. เด็กชายจิรศักดิ์  วงนอก
7. เด็กหญิงจุไรรัตน์  มาลีสิม
8. เด็กชายชินวัตร  ดัชถุยาวัตร
9. เด็กชายณัฐพงษ์  ดอกโศก
10. เด็กชายณัฐวุฒิ  ดอกโศก
11. เด็กชายธนากร  วิบูลย์อรรถ
12. เด็กหญิงธัญญา  วังนุราช
13. เด็กหญิงนรินทร  สร้อยจิต
14. เด็กหญิงนันทิชา  เพียงทอง
15. เด็กชายปกรณ์  บุญเหมาะ
16. เด็กหญิงปุณยาพร  แดงงาม
17. เด็กหญิงลัดดา  วิบูลย์อรรถ
18. เด็กหญิงวนิดา  คำหล้า
19. เด็กหญิงวรรณชยา  ภูมรา
20. เด็กหญิงวรัญญา  เสาทอง
21. เด็กชายศราวุธ  เพียงทอง
22. เด็กหญิงศิริรัตน์  ดัชถุยาวัตร
23. เด็กหญิงศิลาวรรณ  คงงาม
24. เด็กชายศุภวิชญ์  เสือขำ
25. เด็กชายสิริยศ  ศุภนาม
26. เด็กหญิงสุนิสา  บุญมา
27. เด็กหญิงสุรดา  ภูสมตา
28. เด็กชายอนุชา  ศุภนาม
29. เด็กหญิงอรปรียา  ดัชถุยาวัตร
30. เด็กหญิงอรัญญา  บุตรลักษณ์
 
1. นายอภิรักษ์  บุตรลักษณ์
2. นายศุภกร  สร้อยนาก
3. นางระหันต์  สร้อยนาก
4. นางจันที  เบิกบาน
5. นางบุญลักษณ์  จุฬารี
6. นางพัชนี  ผมพันธ์
7. นางสาวมัลลิกา  อินทบิน