สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรนภัส  จันทร์สีดา
 
1. นางบัวเพียร  ถือฉลาด
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 74 เงิน 16 1. เด็กชายชินวัตร  ภาสุวรรณ
 
1. นางสาวฐิติพร  กาบจันทร์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87 ทอง 7 1. เด็กหญิงอัญชิษฐา  อินทร์สุข
2. เด็กชายเจริญทรัพย์  ทรงศรี
 
1. นางบัวเพียร  ถือฉลาด
2. นายฉวีวรรณ  บัววรรณ
 
4 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกมลเทพ  ประเมินชัย
2. เด็กชายถุงเงิน  คูบุปผา
3. เด็กชายวรายุ  วังหอม
4. เด็กชายอภินัทธิ์  ประเมินชัย
5. เด็กหญิงเกศรินทร์  ชูสง่า
 
1. นายอดิศักดิ์  มีแยบ
2. นางสาวฐิติพร  กาบจันทร์
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 76 เงิน 8 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เหลือล้น
2. เด็กชายธีรภัทร  เขียนดี
3. เด็กชายพีรพัฒน์  จันทร์สีดา
4. เด็กชายภูวิช  ไชยแสง
5. เด็กชายวงศกร  เรียงเงิน
6. เด็กชายวรเวช  ขุนหีบ
 
1. นายอดิศักดิ์  มีแยบ
2. นางอนงค์  เหิมหัก
3. นางสาวจิรัฐิกานต์  ช่วงชัยชนะ
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 72 เงิน 11 1. เด็กหญิงมาลินี  บัววรรณ
2. เด็กหญิงศิริวิมล  แก้วกาญจน์
3. เด็กหญิงสุชาดา  เวชภัณฑ์
 
1. นางสาวฐิติพร  กาบจันทร์
2. นางสาวจันทร์สาย  ถือกล้า
 
7 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78.65 เงิน 13 1. เด็กหญิงปาริชาติ  เรืองชัย
2. เด็กชายวีรวิชญ์  ปรากฏชื่อ
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  บัววรรณ
2. นางบัวเพียร  ถือฉลาด
 
8 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 11 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  อย่าลืมดี
 
1. นางอนงค์  เหิมหัก