สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรนภัส  จันทร์สีดา
 
1. นางบัวเพียร  ถือฉลาด
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87 ทอง 7 1. เด็กหญิงอัญชิษฐา  อินทร์สุข
2. เด็กชายเจริญทรัพย์  ทรงศรี
 
1. นางบัวเพียร  ถือฉลาด
2. นายฉวีวรรณ  บัววรรณ
 
3 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกมลเทพ  ประเมินชัย
2. เด็กชายถุงเงิน  คูบุปผา
3. เด็กชายวรายุ  วังหอม
4. เด็กชายอภินัทธิ์  ประเมินชัย
5. เด็กหญิงเกศรินทร์  ชูสง่า
 
1. นายอดิศักดิ์  มีแยบ
2. นางสาวฐิติพร  กาบจันทร์