สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาบัว สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 80.4 ทอง 14 1. เด็กหญิงจิราลักษณ์  ทองเกลี้ยง
2. เด็กชายณัฐพล  พันธ์มา
3. เด็กหญิงธาราทิพย์  พลคำ
4. เด็กชายธีรภัทร  ยอดชรูด
5. เด็กชายภูชนะ  ท่อทอง
6. เด็กชายมงคล  มีระหันนอก
7. เด็กชายรพีภัทร  แก้วแบน
8. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  วงงาน
9. เด็กหญิงอริสา  วรัมมานุสัย
10. เด็กหญิงอุบลวรรณ  สังข์พิทักษ์กุล
 
1. นางปนัดดา  ประสานสุข
2. นางบุบผา  ศิริพูน
3. นางบังอร  พื้นนวล
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงนภาพร  ภูวพันธ์
2. เด็กหญิงปนัดดา  พลางกูร
 
1. นางปนัดดา  ประสานสุข
2. นายกีรติ  กะภูทิน
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงนันทกุล  จันทร์ภา
2. เด็กหญิงวนัสนันท์  สีม่วง
3. เด็กหญิงวรรณิสา  คำภูเวียง
 
1. นางศิริพร  เรืองประโคน
 
4 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กชายณรงค์  ชาลวรางกูร
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  แสงสว่าง
3. เด็กชายอัศนี  ทรงยินดี
 
1. นางศิริพร  เรืองประโคน
 
5 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวิทวัส  ประคองดี
 
1. นายธานินทร์  ทองดา
 
6 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายถิรวัฒน์  ท่อนทอง
2. เด็กหญิงมุกดา  จันโท
 
1. นายปฐวี  จันทะชาลี
2. นางสาวพอพันธู์  ผลเกิด