สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์) สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 77.4 เงิน 12 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  โชคดี
2. เด็กหญิงภาวิณี  โพธิ์แก้ว
3. เด็กหญิงวิภารัตน์  กุลัสนาม
4. เด็กหญิงสุนิษา  สกุลชาติ
5. เด็กหญิงอนัญญา  ริ้วแดง
 
1. นางจันทนา  เอนูนารี
2. นางสาวบุษราภรณ์  บุญอุดม
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 77 เงิน 12 1. เด็กชายปัฐวีร์  ผลไชยขา
 
1. นางจันทนา  เอนูนารี