สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์) สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  ยางงาม
2. เด็กชายจิณณวัตร  อินทรเทพ
3. เด็กหญิงจิรวรรณ  ดัดตนรัมย์
4. เด็กหญิงจุฑามาศ  ภูมิสุข
5. เด็กชายชิตชนันท์  แก้วกาญจน์
6. เด็กชายณัฐพงศ์  วิเศษอักษร
7. เด็กหญิงณัฐพร  กาบทอง
8. เด็กชายณัฐพล  เกยรัมย์
9. เด็กชายทินวุฒิ  อุนัยบัน
10. เด็กหญิงผกาภรณ์  บัววัน
11. เด็กชายพีรพล  ผาดโผน
12. เด็กหญิงวราภรณ์  เกิดคำ
13. เด็กชายวุฒิพงษ์  สุขล้ำ
14. เด็กหญิงสาธิตา  ดุลย์สุข
15. เด็กหญิงสายใจ  สุขทอง
16. เด็กหญิงสุธิดา  พูนทรัพย์
17. เด็กชายสุรเดช  เรียบร้อย
18. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  นพเก้า
19. เด็กหญิงอัญธิกา  นาคเขียว
20. เด็กหญิงอารีรัตน์  แย้มรัมย์
 
1. นายวิสุทธิ์  ถือดียิ่ง
2. นางนภาพร  ยงคง
3. นางจันทนา  เอนูนารี
4. นางพัฒนาวดี  วรรณทอง
5. นางสุธินี  แหวนแก้ว
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 84.2 ทอง 9 1. เด็กหญิงณิชาพัชร์  พันธ์ุดิษฐ์
2. เด็กหญิงทัศนีย์  รัตนวิวัฒ
3. เด็กหญิงทิพย์สุดา  แจ่มใส
4. เด็กหญิงธันยรัตน  คงมั่น
5. เด็กหญิงธิษณา  ทรงศรี
6. เด็กหญิงพรนภา  สุขวรรณ
7. เด็กหญิงพิมพ์ธิดา  สุขเก่า
8. เด็กหญิงวรรณวิษา  บุตรชาติ
9. เด็กหญิงวาสนา  พิศโสระ
10. เด็กหญิงเบญจรัตน์  บัวคลี่
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  ครึ่งมี
2. นางสาวบุษราภรณ์  บุญอุดม
3. นายประจวบ  เหลือล้น
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 82.6 ทอง 7 1. เด็กหญิงเพชราพร  สุขศิลป์
 
1. นางจันทนา  เอนูนารี
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปิยภัทร  สุปิงคลัด
 
1. นางจันทนา  เอนูนารี
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิรยุทธ์  ภูมิสุข
2. เด็กชายอนุชา  แก้วกำกง
3. เด็กชายเอกรัตน์  จันทร์งาม
 
1. นายสมชัย  นารัมย์
2. นายวิสุทธิ์  ถือดียิ่ง
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรเดช  คงสุข
2. เด็กชายณัฐพงษ์  สายแก้ว
3. เด็กชายสีหชัย  ทองหล่อ
 
1. นางนภาพร  ยงคง
2. นางพัฒนาวดี  วรรณทอง
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกาญจนา  คงสุข
2. เด็กหญิงชญาดา  ถี่ถ้วน
3. เด็กหญิงอังคณา  เหิมหัก
 
1. นางวิไลลักษณ์  ศรีพรหม
2. นางจันทร์เพ็ญ  คำดี
 
8 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 9 1. เด็กชายธีรพงษ์  สุขล้ำ
2. เด็กชายภานุวัฒน์  ใยอิ้ม
 
1. นางพัฒนาวดี  วรรณทอง
2. นางสาวชนันฎา  สุขศิลป์