สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งรูง สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  เรียงสนาม
2. เด็กชายภูวนัย  วงศ์หาญ
3. เด็กหญิงเพชรมณี  สีสม
 
1. นางนิรัชรา  อินเสก
2. นางสาวศิริพร  ฤกษ์ดี
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 65 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ประเสริฐศรี
2. เด็กชายยุทธนา  หาสุข
 
1. นางนิรัชรา  อินเสก
2. นางสาวศิริพร  ฤกษ์ดี
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 67 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงจันธิมา  สีสม
 
1. นางภัทราภา  กำจัดภัย
 
4 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 67.8 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  บุตรแสง
2. เด็กหญิงธันยนิษฐ์  พิมาย
3. เด็กชายอชิระ  จันทา
 
1. นางวาระรัตน์  พลภูเมือง
2. นางสาวมะลิวัลย์  ทองดี