สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งราม (รามรุ่งอรชัย) สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87 ทอง 7 1. เด็กชายพีรวิชญ์  ศรีอักษร
2. เด็กหญิงสุทธิดา  การะเกต
 
1. นางสาวมณีเนตร  พวงธรรม
2. นายวีระพล  เพ็งผจญ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงพิชญา  นาสมใจ
 
1. นายบุญรอด  เกตุชาติ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 6 1. เด็กหญิงพรกนก  คำภูเขียว
 
1. นายบุญรอด  เกตุชาติ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กชายพิสุทธ์  ทองอ้ม
 
1. นายบุญรอด  เกตุชาติ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวรเชษฐ์  คำประเสริฐ
 
1. นายสุกัญญา  นรดี
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85.5 ทอง 10 1. เด็กหญิงเกษศิณี  ทางธรรม
 
1. นายสุกัญญา  นรดี
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83.5 ทอง 9 1. เด็กหญิงสุรภา  อุดมวิเศษ
 
1. นายสุกัญญา  นรดี
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 83 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ดัชถุยาวัตร
2. เด็กหญิงนิดตยา  บุญปก
3. เด็กหญิงสุชานาถ  กลิ่นสุคนธ์
4. เด็กหญิงสุพรรษา  หอมยิ่ง
5. เด็กชายสุวัฒน์  ศรีแก้ว
6. เด็กชายเฉลิมพงษ์  พริ้งเพริด
 
1. นางสาวมณีเนตร  พวงธรรม
2. นางรัชฎาพร  นวลงาม