สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงจินตรา  ไหมทอง
2. เด็กหญิงรจธิดา  ทองพริ้ง
3. เด็กหญิงอลิชา  ใจงาม
 
1. นางหงษ์ทอง  จังอินทร์
2. นางจิรภัทร  เอี่ยมสะอาด
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 33.33 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายตะวัน  ลาภบุญเรือง
2. เด็กชายเกริกพล  ตรุ่งพิลา
 
1. นางหงษ์ทอง  จังอินทร์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ศรีแจ่ม
2. เด็กชายณัฐพงษ์  ทองหล่อ
 
1. นางศิริวิภา  ถึกสกุล
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกวินธิดา  ทัศสามี
2. เด็กชายศรายุทธ   บุญเหลือ
 
1. นายสาคร  สำราญสุข
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงจันธิดา  พิศก
2. เด็กหญิงจิดาภา  แปรงทอง
3. เด็กชายธนากร  เกษมสุข
4. เด็กหญิงมันทนา  ห่อขุนทด
5. เด็กหญิงศิโรรัตน์  สหุนิล
 
1. นางกณกภรณ์  คำมา
2. นางสาวปทิดา  ไม้หอม
 
6 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปนัดดา  ชีระศิลป์
2. เด็กชายพงษ์เชษฐ์  กองทอง
3. เด็กชายภาคภูมิ  ปรึกเงิน
4. เด็กหญิงรจนา  ไหมทอง
5. เด็กหญิงวรรณวิภา  พวงทอง
6. เด็กหญิงสุดารัตน์  โต๊ะงาม
7. เด็กหญิงเจนจิรา  มาลาทอง
8. เด็กหญิงเบญจมาศ  ศาลา
 
1. นางศิริวิภา  ถึกสกุล
2. นางวันทนา  มาลาทอง
3. นางพนิดา  ไชยพร
4. นางสาวสุนารี  ศรเพ็ชร
 
7 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชาญชัย  ศาลา
2. เด็กชายชโนดม  ภูเขียว
3. เด็กชายเฉลิมพร  หล่อแหลม
 
1. นายสรรเพชร  อินทรสุข
2. นางสาวปทิดา  ไม้หอม
 
8 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  บุญนอง
2. เด็กชายธารินทร์  วาสุทิน
3. เด็กชายวิชชากร  ไชโย
 
1. นายสรรเพชร  อินทรสุข
2. นายศตวรรษ  ดีขัน
 
9 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  เกษม
2. เด็กหญิงทิราพร  อันทเกต
3. เด็กหญิงอารดา  แก้วบุตรดี
 
1. นายสรรเพชร  อินทรสุข
2. นางสาวปราณี   สมฤทธิ์
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงจุฑามณี  เลิศยะโส
2. เด็กหญิงปัณฑิตา  เจตพล
3. เด็กหญิงพัชรพร  หมู่ทอง
4. เด็กหญิงรจนา  ใจงาม
5. เด็กชายสุรชัช  มีศิริ
6. เด็กหญิงอธิศรี  ทาห้วยหว้า
 
1. นางหงษ์ทอง  จังอินทร์
2. นางปทิดา  ไม้หอม
3. นางพนิดา  ไชยพร
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกฤติกา  ปิยาโยค
2. เด็กหญิงจิรภัทร  ทนวนรัมย์
3. เด็กหญิงญาดา  สันตวง
4. เด็กหญิงณัฐวิภา  ทองหล่อ
5. เด็กหญิงสุกัญญา  สันตวง
6. เด็กหญิงอรณี  ไหมทอง
 
1. นางหงษ์ทอง  จังอินทร์
2. นางสาวปทิดา  ไม้หอม
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิภาพร  บุญล้อม
2. เด็กหญิงวรรณา  มุมทอง
3. เด็กหญิงศศิวิมล  พลศิริ
 
1. นางวันทนา  มาลาทอง
2. นางศิริวิภา  ถึกสกุล