สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงจุฑามณี  เลิศยะโส
2. เด็กหญิงปัณฑิตา  เจตพล
3. เด็กหญิงพัชรพร  หมู่ทอง
4. เด็กหญิงรจนา  ใจงาม
5. เด็กชายสุรชัช  มีศิริ
6. เด็กหญิงอธิศรี  ทาห้วยหว้า
 
1. นางหงษ์ทอง  จังอินทร์
2. นางปทิดา  ไม้หอม
3. นางพนิดา  ไชยพร