สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 81 ทอง 6 1. เด็กหญิงดาราวดี  โต๊ะงาม
2. เด็กหญิงสุวดี  เถาวัลย์
 
1. นายกิตติกรณ์  ใจศิล
2. นางสาวศิริวรรณ  ตันสุวรรณรัตน์
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  ฉลากกลาง
2. เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์  แก้วสุข
3. เด็กหญิงสุนันทา  พาชิน
 
1. นางเพ็ญศรี  บุญรอด
2. นางสาวศิริวรรณ  ตันสุวรรณรัตน์
 
3 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.4 ทอง 4 1. เด็กชายกฤษดา  บังทอง
2. เด็กชายณัฐพล  เจริญเหลือ
3. เด็กชายปัญญา  จบไตรเภท
 
1. นายพรเพชร  จันทะแจ่ม
2. นางจุฑามาส  บำรุงพงศานนท์
 
4 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนันทพงษ์  ผสมสี
2. เด็กหญิงวรรณศิริ  เสริมศิริ
3. เด็กชายวีรพล  ถูกจิต
 
1. นางเพ็ญศรี  บุญรอด
2. นางสาวศิริวรรณ  ตันสุวรรณรัตน์
 
5 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง 6 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  กลีบม่วง
2. เด็กชายวรโชติ  ฉลาด
3. เด็กชายอัครชัย  คงศรี
 
1. นางเพ็ญศรี  บุญรอด
2. นางจุฑามาส  บำรุงพงศานนท์