สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทัพกระบือ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 84.4 ทอง 7 1. เด็กหญิงนิภากรณ์  ิอินทร์บริสุทธิ์
 
1. นายประดับ  แสวงงาม
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 76.4 เงิน 4 1. เด็กหญิงนันทา  พนัดกล้า
2. เด็กหญิงสุริษา  โสรเนตร
3. เด็กหญิงอาริสา  แย้มงาม
 
1. นางสาวหัทยา  สุจินพราหมณ์
2. นายประดับ  แสวงงาม
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐพงศ์  เขียวณรงค์
 
1. นายนรินทร์  อุปถัมภ์
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 67 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงชลธิชา  บุญยงค์
2. เด็กชายบัณฑิตย์  ไชยเงา
 
1. นายพลพิสิทธิ์  ยอดเสาร์
2. นางบุษกร  สุภิษะ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภัครพงษ์  สกุลทอง
 
1. นางวรลัญช์  แสงภักดี
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86.5 ทอง 7 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  สกุลทอง
 
1. นางวรวลัญช์  แสงภักดี
 
7 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กชายนพคุณ  จูมคำ
3. เด็กชายพงศ์ศักดิ์   เขียวณรงค์
4. เด็กหญิงมณีทรัพย์  ผิวงาม
5. เด็กหญิงรมณีย์  สมงาม
6. เด็กหญิงสิราวรรณ  นิยมเหมาะ
7. เด็กชายแทนไทย  พากเพียร
8. เด็กชายโกเมน  ไชยวัฒน์
 
1. นางประภาศิริ   กับแก้ว
2. นางสาวกัณฐิกา  แสวงงาม
3. นางบรรจง  แสวงงาม
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพงศธร  พูนประโคน
2. เด็กชายอนุสรณ์  แม้นศรี
 
1. นางประภาศิริ   กับแก้ว
2. นายสิทธิพงศ์   กับแก้ว
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงกิตติยา  เป่งทอง
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  จารัตน์
 
1. นางประภาศิริ   กับแก้ว
2. นายสิทธิพงศ์   กับแก้ว
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงมณีทรัพย์  ผิวงาม
2. เด็กหญิงรัตติกรณ์  ศรีอนุตร
3. เด็กชายอำนาจ  จำลองโลด
 
1. นางบรรจง  แสวงงาม
2. นายวุฒิศักดิ์  สุดสงวน
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงกมลชนก  เพิ่มไทย
2. เด็กชายกิตติคุณ  หมู่แสนกอ
3. เด็กหญิงณิชกุล  อินทร์บริสุทธิ์
4. เด็กหญิงพัชราพรรณ  นิยมเหมาะ
5. เด็กชายพิทักษ์  เหลือชีพ
6. เด็กหญิงวรรณวิสา  ซึ่งเกษร
 
1. นางประภาศิริ   กับแก้ว
2. นางสาวกัณฐิกา  แสวงงาม
3. นางบรรจง  แสวงงาม
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 84 ทอง 6 1. เด็กหญิงพรพนา  นิยมเหมาะ
2. เด็กหญิงพลาพร   แยบดี
3. เด็กหญิงอินทิรา   ขวัญชัย
 
1. นางสาวปัทมาพร  สกุลทอง
2. นางบุษกร  สุภิษะ
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 81 ทอง 7 1. เด็กหญิงกานติมา  แก้วแล้ว
2. นางสาวจิราพร  สุระสอน
3. เด็กชายนราธร   สาตร์นอก
 
1. นางวรวลัญช์  แสงภักดี
2. นางสาวจิราพร  พูนประโคน