สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทัพกระบือ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 76.4 เงิน 4 1. เด็กหญิงนันทา  พนัดกล้า
2. เด็กหญิงสุริษา  โสรเนตร
3. เด็กหญิงอาริสา  แย้มงาม
 
1. นางสาวหัทยา  สุจินพราหมณ์
2. นายประดับ  แสวงงาม
 
2 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กชายนพคุณ  จูมคำ
3. เด็กชายพงศ์ศักดิ์   เขียวณรงค์
4. เด็กหญิงมณีทรัพย์  ผิวงาม
5. เด็กหญิงรมณีย์  สมงาม
6. เด็กหญิงสิราวรรณ  นิยมเหมาะ
7. เด็กชายแทนไทย  พากเพียร
8. เด็กชายโกเมน  ไชยวัฒน์
 
1. นางประภาศิริ   กับแก้ว
2. นางสาวกัณฐิกา  แสวงงาม
3. นางบรรจง  แสวงงาม
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงกมลชนก  เพิ่มไทย
2. เด็กชายกิตติคุณ  หมู่แสนกอ
3. เด็กหญิงณิชกุล  อินทร์บริสุทธิ์
4. เด็กหญิงพัชราพรรณ  นิยมเหมาะ
5. เด็กชายพิทักษ์  เหลือชีพ
6. เด็กหญิงวรรณวิสา  ซึ่งเกษร
 
1. นางประภาศิริ   กับแก้ว
2. นางสาวกัณฐิกา  แสวงงาม
3. นางบรรจง  แสวงงาม