สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทัพกระบือ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 84.4 ทอง 7 1. เด็กหญิงนิภากรณ์  ิอินทร์บริสุทธิ์
 
1. นายประดับ  แสวงงาม
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐพงศ์  เขียวณรงค์
 
1. นายนรินทร์  อุปถัมภ์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภัครพงษ์  สกุลทอง
 
1. นางวรลัญช์  แสงภักดี
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86.5 ทอง 7 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  สกุลทอง
 
1. นางวรวลัญช์  แสงภักดี
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพงศธร  พูนประโคน
2. เด็กชายอนุสรณ์  แม้นศรี
 
1. นางประภาศิริ   กับแก้ว
2. นายสิทธิพงศ์   กับแก้ว
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงกิตติยา  เป่งทอง
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  จารัตน์
 
1. นางประภาศิริ   กับแก้ว
2. นายสิทธิพงศ์   กับแก้ว
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 84 ทอง 6 1. เด็กหญิงพรพนา  นิยมเหมาะ
2. เด็กหญิงพลาพร   แยบดี
3. เด็กหญิงอินทิรา   ขวัญชัย
 
1. นางสาวปัทมาพร  สกุลทอง
2. นางบุษกร  สุภิษะ
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 81 ทอง 7 1. เด็กหญิงกานติมา  แก้วแล้ว
2. นางสาวจิราพร  สุระสอน
3. เด็กชายนราธร   สาตร์นอก
 
1. นางวรวลัญช์  แสงภักดี
2. นางสาวจิราพร  พูนประโคน