สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตำปูง สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 60.5 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงนฤมล  พูนกำลัง
2. เด็กหญิงวีรยา  พูนเฉลียว
 
1. นางญาณี  ชูวา
2. นางสาวนัยนา  สีชมภู
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 15 1. เด็กหญิงภัณฑิรา  นามไพร
 
1. นางกัญชญามน   ศรีอินทร์
 
3 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงเกสร  โฉสูงเนิน
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  หอมสนิท
 
4 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงแพรวา  ทองไทย
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  หอมสนิท