สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตาอ็อง สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สังเกตุกิจ
2. เด็กหญิงจริยา  สถิตเวช
3. เด็กหญิงวาสนา  งามเจริญ
 
1. นางสาวจีรพงษ์  อุไร
2. นางสาวมนัสนันท์  เหมือนจิต
 
2 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปิยนันท์  ไชยหาญ
 
1. นางวรรณา  วิเศษศรี
 
3 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.66 ทอง 5 1. เด็กชายภาคภูมิ  อุตธูร
2. เด็กหญิงอริสา  ทองงาม
 
1. นางสุภรศรี  ศรีสุรักษ์
2. นางสาวฉายสุดา  เจริญหมื่น