สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตาเมาะ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงนิรดา  สังข์ลาย
 
1. นางจิราภรณ์  ฉิมงาม
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงดวงกมล  ลักขษร
2. เด็กหญิงนาตชา  นามวัฒน์
3. เด็กหญิงปาริชาต  เทียนทอง
 
1. นางพัทชยา  สันทาลุนัย
2. นางจิราภรณ์  ฉิมงาม