สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกระดาน สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 70.4 เงิน 10 1. เด็กหญิงปาริษา  แจ่มแจ้ง
2. เด็กหญิงพิชญาภา  ชะอุ่มดี
3. เด็กหญิงภาวิณี  จารัตน์
4. เด็กหญิงรัตติกาล  จันคนา
5. เด็กหญิงรัตนาวลี  ยิ่งดี
 
1. นางหยาดทิพย์  ภูมิสิริปรานี
2. นายสันติ  ชัยสุวรรณ
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 74 เงิน 12 1. เด็กชายชุวนันท์  จูงงาม
2. เด็กชายภูมิวัฒน์  ภัทรเมษสิยากุลห์
3. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  เวียงสมุทร
 
1. นายสาโรจน์  วงษ์ศรี
2. นายปฐม  สืบสังข์