สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตาเปาว์ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงวรรณกร  ปลีกระโทก
2. เด็กหญิงสุพรรษา  มาลัย
3. เด็กหญิงอริสา  ใจดี
 
1. นายวีรพงศ์  งามยิ่ง
2. นางสงบ  พูนดังหวัง
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวินทวงศ์  แสงสว่าง
 
1. นายวีรพงศ์  งามย่ิง
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92.14 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพัทนันท์  มีสติ
 
1. นางสาวประไพ  ธุรานุช