สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตากูก สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐริกา  โชติช่วง
2. เด็กหญิงทิพปภา  สวยรูป
3. เด็กหญิงสิริเพ็ญ  ภาสดา
4. เด็กหญิงสุธิดา  ชัยทิพย์
5. เด็กหญิงสุรดี  โฉมงาม
 
1. นางสาวสุรีภรณ์  นุตโร
2. นางสาวยามีล๊ะ  มะลี
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนภัสสร  ชาวสวน
2. เด็กหญิงมนัสวี  ยอดแฉก
3. เด็กหญิงสุกัญญา  รังทอง
4. เด็กหญิงสุนิสา  ดำเนินงาม
5. เด็กหญิงเอื้องตะวัน  รังทอง
 
1. นางสาวสุรีภรณ์  นุตโร
2. นายจิรกิตติ์  โสมะมี
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงเบ็ญญาภา  บุญมี
 
1. นางสาวสุรีภรณ์  นุตโร
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงเบ็ญญาภา  บุญมี
 
1. นางสาวสุรีภรณ์  นุตโร
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80.5 ทอง 9 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อินทร์แจง
2. เด็กชายสมเกียรติ  บูรณ์เจริญ
3. เด็กชายโกเมศ  วรรณารักษ์
 
1. นางรุ่งทิวา  ชาวนา
2. นางสาวประคอง  โพธิ์แก้ว