สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตากวน สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 78.2 เงิน 12 1. เด็กหญิงเยาวรัตน์  เข็มเอี่ยม
 
1. นางเสาวนี  สุขสกุล
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  มณีศรี
2. เด็กหญิงตรัยรัตน์  นาราษฎร์
3. เด็กหญิงนริศรา  สมานมิตร
 
1. นางนิภา  สิมมา
2. นางสาวรัตนาภรณ์  เย็นเสมอ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 66 ทองแดง 9 1. เด็กชายดาราเทพ  ทองแม้น
 
1. นายณัฐวงศ์  ฤกษ์ศรี
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 78.5 เงิน 11 1. เด็กชายกุลเชษฐ์  มณีศรี
2. เด็กชายภานุวัฒน์  กุทอง
3. เด็กชายวิศรุต  วงภักดี
 
1. นางอรทัย  เศรษฐนันท์
2. นางสาวชุลีกร  ทาศรี
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 85 ทอง 6 1. เด็กชายณฐกร  มณีศรี
2. เด็กชายองอาจ  สาลี
 
1. นายชาญชัย  สุขสมาน
2. นางอรุณี  ยืนยาว
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กชายชุมพลชัย  มณีศรี
2. เด็กหญิงเมฆลา  จามชาติ
 
1. นายชาญชัย  สุขสมาน
2. นางอรุณี  ยืนยาว
 
7 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 80.3 ทอง 5 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  มณีศรี
2. เด็กหญิงศิริกานต์  ปานทอง
3. เด็กชายเทิดไท  สมานมิตร
 
1. นางอรปรียา  ฤกษ์ศรี
2. นางสาวสุพัตรา  หอมเนียม
 
8 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสมจิต  สุขแสวง
 
1. นางสาวชุลีกร  ทาศรี
 
9 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงสายชล  เยื่อทองหลาง
 
1. นางสาวชุลีกร  ทาศรี