สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตากวน สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 78.2 เงิน 12 1. เด็กหญิงเยาวรัตน์  เข็มเอี่ยม
 
1. นางเสาวนี  สุขสกุล
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 78.5 เงิน 11 1. เด็กชายกุลเชษฐ์  มณีศรี
2. เด็กชายภานุวัฒน์  กุทอง
3. เด็กชายวิศรุต  วงภักดี
 
1. นางอรทัย  เศรษฐนันท์
2. นางสาวชุลีกร  ทาศรี