สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตากวน สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  มณีศรี
2. เด็กหญิงตรัยรัตน์  นาราษฎร์
3. เด็กหญิงนริศรา  สมานมิตร
 
1. นางนิภา  สิมมา
2. นางสาวรัตนาภรณ์  เย็นเสมอ
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 85 ทอง 6 1. เด็กชายณฐกร  มณีศรี
2. เด็กชายองอาจ  สาลี
 
1. นายชาญชัย  สุขสมาน
2. นางอรุณี  ยืนยาว
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กชายชุมพลชัย  มณีศรี
2. เด็กหญิงเมฆลา  จามชาติ
 
1. นายชาญชัย  สุขสมาน
2. นางอรุณี  ยืนยาว
 
4 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 80.3 ทอง 5 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  มณีศรี
2. เด็กหญิงศิริกานต์  ปานทอง
3. เด็กชายเทิดไท  สมานมิตร
 
1. นางอรปรียา  ฤกษ์ศรี
2. นางสาวสุพัตรา  หอมเนียม
 
5 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสมจิต  สุขแสวง
 
1. นางสาวชุลีกร  ทาศรี
 
6 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงสายชล  เยื่อทองหลาง
 
1. นางสาวชุลีกร  ทาศรี