สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตะตึงไถง สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 64 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงสุนิษา  สมหวัง
 
1. นางอำพร  พึ่งสุข
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงอินทิรา  แก้มนิ่ม
 
1. นางปาณิศา  ร่วมจิตร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สุขแป
2. เด็กชายปนบุญ  สินสิทธิ์
3. เด็กหญิงปวีณา  ตาดี
 
1. นางอัญชลี  สิทธิภาพ
2. นางจาริณี  บุญสมวงศ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 72.25 เงิน 7 1. เด็กหญิงสุชาดา  เชื้อใจดวง
2. เด็กหญิงเบญจมาศ   หอมลำดวน
 
1. นางปาณิศา  ร่วมจิตร
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ผ่องใส
 
1. นางชัชฎาภรณ์  วงศ์ชัยประทุม
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวีณา  ภูมิไสว
2. เด็กหญิงอภิชยา  พูดเพราะ
 
1. นางสาววันดี  สาสนานนท์
2. นายอาทิตย์  กงทอง
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 14 1. เด็กหญิงเบญญาภา  ปัญญาเปรียว
 
1. นางอัญชลี  สิทธิภาพ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงดลยา    สายแสงจันทร์
 
1. นางชัชฎาภรณ์   วงศ์ชัยประทุม
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปัณณธร  เห็นถูก
 
1. นางธีรดา  วรรณตรง
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงอาทิตยา   สิงห์ทอง
 
1. นางสุรภา  ศรีราม
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  ชื่อสกุล
2. เด็กหญิงภาวินี  ปานทอง
3. เด็กหญิงวิลาวรรณ  ช่วยกลาง
 
1. นายอาทิตย์  กงทอง
2. นายไพรัตน์  ชัยงาม
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธัญวิสิษฐ์  ประเสริฐศรี
2. เด็กหญิงลักษมี  สมวาจา
3. เด็กหญิงอัจฉรา  สืบเสาะ
 
1. นายอาทิตย์  กงทอง
2. นายไพรัตน์  ชัยงาม
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงมงคลรัตน์  นวนิล
2. เด็กหญิงรุ่งฟ้า  ดวงจิตร
3. เด็กชายสุรศักดิ์  ควรกล้า
 
1. นายไพรัตน์  ชัยงาม
2. นางสาววันดี  สาสนานนท์