สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตะเคียน สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 64.5 ทองแดง 6 1. เด็กชายจีรวัฒน์  ภาสดา
2. เด็กชายพิเชษฐ์  แย้มงาม
3. เด็กชายสุพากร  ดำสันเทียะ
 
1. นายนิยม  หวังเป็น
2. นายนันทวัฒน์  เนียมหอม
 
2 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 63.5 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงปาลิตา  ดาศรี
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์  เทศเล็ก
3. เด็กชายสยามรัฐ   สำราญใจ
 
1. นางไชยเวช  กรมขันธ์
2. นายปราชญา  สายศร